Basisschool De Vuurvlinder

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief nr. 3 18-19

VanDirectie-mailbox (Peter Kock)

AanIedereen in alle groepen

6ac051e61a209761c40411fa388dc18e

De Nieuwsvlinder

Nieuwsbrief van basisschool De Vuurvlinder, Beuningen

Op naar Sint en Kerst

We gaan al richting december. De maand waar veel kinderen naar uitkijken omdat Sinterklaas ons land (en onze school) bezoekt. Na Sinterklaas en een extra vrije dag (6 december studiedag!) richten we ons al snel op de Kerst. Een gezellige periode waarin we de school omtoveren in kerstsfeer en die we, samen met de kinderen, afsluiten met een kerstviering. En dan start de kerstvakantie en zien we elkaar pas weer in het nieuwe jaar.

 

Namens alle teamleden wens ik alle leerlingen en ouders alvast een mooie Sinterklaasvond en hele fijne Kerstdagen.

 

Peter Kock

(Op het moment werk ik nog steeds maar enkele uren per dag. Ik heb me toch een beetje vergist in de ziekte van Pfeiffer. Brigitte Lucassen neemt veel taken van mij over en zorgt er samen met het MT voor dat alles netjes doorloopt op school. Ik durf niet te zeggen wanneer ik weer helemaal fit ben, maar ik richt me nu een beetje op het nieuwe jaar.)

Nieuwe inrichting schoolplein

De werkgroep inrichting schoolplein zoekt een ouder die grafisch onderlegd is, voor het maken van een concepttekening, t.b.v. het nieuwe schoolplein van de Vuurvlinder.

Onze school de Vuurvlinder is in één jaar al een levendige en gezellige school geworden. Dit komt tot uiting in ons onderwijsconcept (de ateliers) en je merkt het aan de sfeer in het gebouw.

We willen dit ook aan de buitenkant laten zien. We willen graag een plein waar kinderen ontdekkend kunnen spelen en leren, waar kinderen zich kunnen ontspannen en kunnen bewegen tussen groen en speeltoestellen. 

Bij interesse; neem contact op met Mark Wullems of Dirk Grutters: m.wullems@oeverwal.nl en d.grutters@oeverwal.nl 

 

Afbeeldingsresultaat voor groene schoolpleinen

Parkeren bij de school

Op dinsdag 20 november heeft De Vuurvlinder een bezoek gehad van ANWB Streetwise. Een praktische training in verkeersveiligheid voor de kinderen van de school. Kinderen hebben door middel van verkeerssituaties geleerd over verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid.

Natuurlijk vindt u dit ook belangrijk voor uw kind en daarom vragen we u ook om het goede voorbeeld te geven. Denkt u nog eens aan de parkeerplaatsen rondom school, staat uw auto daar waar het mag? Blokkert u niemand? Is de situatie veilig voor iedereen?

Deze afspraken zijn eerder ook al ter sprake gekomen maar dit leek ons een mooi moment om het nog eens onder de aandacht te brengen. Steeds vaker moeten wij de wijkagent bellen omdat de situatie onveilig dreigt te worden. Vanaf nu gaat er weer actief gecontroleerd worden op foutparkeren. Dus bij deze....een gewaarschuwd mens, telt voor 2! 

En uiteindelijk gaat het iedereen om het belangrijkste: De veiligheid van onze kinderen.

 

Afbeeldingsresultaat voor veilig parkeren scholen

 

 

 

 

Oproep nieuwe MR leden

Gezocht

De MR van de Vuurvlinder is het komende schooljaar zoekende naar een ouder die zitting wil nemen in de MR.

 

Doel

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan van school. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die instemming- of adviesrecht hebben op beleidsbeslissingen. Taak van de MR is de belangen te behartigen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. We streven naar duidelijkheid, eerlijkheid en evenwichtige keuzes.

 

Samenstelling

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Te weten: Paula Visker, Rianne Aalbers, Martijn de Boer, Bob Altena, Tanja Buma, Claudia van Rijswijk en Mark Wullems.

 

Werkwijze

De MR van De Vuurvlinder vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. In de loop van de vergadering schuift de directie aan om vragen van de MR te beantwoorden of om zaken voor te leggen. Voorafgaand aan elke vergadering wordt een agenda opgesteld. De MR-leden dragen voor de vergadering onderwerpen aan. Maar ook andere ouders kunnen onderwerpen of vragen inbrengen. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen zijn te vinden op deze website.

 

Waarover heeft de MR het?

De MR heeft het recht alle zaken die de school betreffen te bespreken. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraak heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen instemmingsrecht en adviesrecht. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn bijvoorbeeld:

- De onderwijskundige doelstellingen van de school;

- De begroting van de school;

- Vaststellen of wijzigen van de schoolgids of een mogelijk schoolreglement;

- Formatie (combi-klassen, aantal groepen).

De MR kan ook een advies uitbrengen. Bijvoorbeeld over de regeling van de vakantie, over het klimaat op school of over belangrijke verbouwingen. Verder kan de MR aan het schoolbestuur voorstellen doen en haar standpunt kenbaar maken. De MR overlegt hiertoe met de algemeen directeur, die dan optreedt namens het bestuur. De MR overlegt ook wel direct met het schoolbestuur. Ook de beleidsplannen van de directie worden in de MR besproken.

 

Waarover heeft de MR het niet?

De MR is er niet voor persoonlijke problemen of situaties. Tenzij deze ook van toepassing zijn op een grotere groep. En ook niet over feestjes en uitjes, want dat is het terrein van de Ouderraad. Nog een ander belangrijk punt: de MR vertegenwoordigt alle ouders en is ook gekozen door de ouders. Maar een MR-lid mag in principe zelfstandig besluiten nemen en hoeft dus niet persé te kiezen voor het meerderheidsstandpunt van de achterban.

                                           Afbeeldingsresultaat voor oudergeleding MR                                                                            Afbeeldingsresultaat voor oudergeleding MR

 

Hoe kom je in de MR?

Er is plek voor drie ouders in de MR. Aangezien niet alle MR-ouders in hetzelfde jaar begonnen zijn, is er regelmatig ruimte voor nieuwe ouders in de MR. Als er dan meer aanmeldingen dan vacatures zijn, worden er verkiezingen georganiseerd. Deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

 

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u één van ons gewoon aanspreken in school of op het schoolplein. U kunt ons ook e-mailen, ons mailadres is m.wullems@oeverwal.nl. Ook kunt u een brief afgeven aan de administratie, die er dan voor zorgt dat die brief bij de MR terecht komt.

 

Heeft u interesse?

Dan mag u zich opgeven bij Mark Wullems, leerkracht groep 7

ANWB Streetwise

Op dinsdag 20 november was er voor alle kinderen het project 'Streetwise'. Dit is een project van de ANWB die praktijklessen op school verzorgt. Voor elke leeftijdsgroep waren er andere activiteiten, allen gericht op veiligheid in het verkeer.

U heeft vast wel enthousiaste berichten van uw kind gehoord en wellicht heeft de leerkracht iets op Schoudercom gezet. Deze ochtend is ook de Gelderlander op school geweest. Woensdag stond er dan ook een mooi artikel in de krant. Het was een leerzame, maar vooral ook een erg leuke ochtend.

 

Afbeeldingsresultaat voor streetwise anwb

 

Ateliers

Na het thema 'Menselijk Lichaam' zijn de kinderen na de herfstvakantie gestart met het thema 'Seizoenen'. Een breed thema, waar in de groepen eerst weer een woordveld van is gemaakt. Door het maken van een woordveld komen de kinderen vaak op vragen waar ze graag antwoord op willen hebben, de onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen verschillen per groep. Bij de jongere kinderen ligt de nadruk meer op het ervaren en beleven, de oudere kinderen gaan dieper op een onderwerp in.

 

Voorbeelden van onderzoeksvragen die nu een rol spelen in een aantal groepen zijn:

* Hoe maak je appelmoes van appels en hoe kan het dat de appelmoes iedere keer anders smaakt?

* Hoe komen blaadjes aan de verschillende kleuren?

* Hoe kan de kabouter het water oversteken als er geen brug is? De kabouter vindt wel een aantal materialen ... Kan jij helpen?

* Hoe groeien champignons?

* Hoe ontstaat bliksem en hoe heet is bliksem?

* Welke feestdagen zijn in welk seizoen?

* Hoe zit het met de zon, de maan en het draaien van de aarde?

* Seizoenen en klimaatveranderingen? 

* Komen depressies in een bepaald seizoen meer voor?

Etc. etc.

We werken weer met Topondernemers, Biebboeken en veilige internetsites om informatie op te zoeken.

 

Groep 1 t/m 4 werkt aan het thema tot de aankomst van Sinterklaas in ons land.

Groep 5 t/m 8 is in een afrondende fase. In alle groepen van 5 t/m 8 worden ook presentaties door de kinderen verzorgd.

Na 2 december werken alle groepen aan het thema 'Sinterklaas' met daarna 'Kerst'. We werken dan in principe niet groepsdoorbrekend, leerkrachten kunnen hier wel voor kiezen.

In januari starten we dan met het thema 'Wonen'. Mochten er ouders zijn die hierin iets voor ons kunnen betekenen (architecten, timmermannen/vrouwen, metselaars etc.), dan horen we graag van u.

 

Afbeeldingsresultaat voor wonen

 

Voorstellen nieuw MR lid

Hallo, mijn naam is Claudia van Rijswijk. Misschien bent u mij al eens tegengekomen in school; op maandag t/m woensdag geef ik les aan groep 4.

 

Afbeeldingsresultaat voor medezeggenschaps raad

 

Sinds dit jaar mag ik als teamlid de MR komen versterken. Ik werk al 23 jaar met veel plezier in het onderwijs, heb in het verleden al eens de MR-cursus gedaan en een periode mee mogen denken in de GMR.

Ik heb er zin in, samen maken we er een nóg fijnere school van.

 

Herhaalde oproep toestemmingsvragen beeldmateriaal

Via Schoudercom heeft u vragenlijsten gekregen waarbij u de school wel of niet toestemming geeft om beeldmateriaal van uw kind te plaatsen op bv. Schoudercom, website, facebook etc. Bij niet ingevulde vragenlijsten moeten wij, in het kader van AVG, ervan uitgaan dat u NERGENS toestemming voor geeft. We plaatsen nergens een foto van uw kind; ook niet op SchouderCom.

Heeft u de lijst nog niet ingevuld? Zou u daar nog eens naar willen kijken? Op uw telefoon kunt u de lijsten terugvinden onder het kopje 'meer'. Helemaal naar beneden scrollen.

 

Heeft u vragen, of komt u er niet uit, dan zijn er vier momenten waarop u, met uw telefoon, welkom bent op school om deze lijsten samen in te vullen:

- Maandag 26 november van 15:00 uur tot 16:00 uur bij Brigitte Lucassen;

- Dinsdag 27 november van 15:00 uur tot 16:00 uur ook bij Brigitte Lucassen;

- Woensdag 28 november van 12:00 uur tot 13:00 uur bij Helen Martens;

- Vrijdag 30 november van 12:00 uur tot 14:00 uur bij Helen Martens.

Kindpakket en Sinterklaas

Vanuit Stichting Oeverwal plaatsen wij het volgende bericht:

 

Voor kinderen met minder heeft het Kindpakket wat meer

Sinterklaas en het Kindpakket

 

Alle kinderen moeten kunnen meedoen; sporten, muziek maken, een zwemdiploma halen of ‘gewoon’ leuke dingen doen! Het Kindpakket helpt gezinnen met een laag inkomen hierbij. Kijk snel op de website voor de mogelijkheden: www.beuningen.mijnkindpakket.nl .

 

Sinterklaas komt!

Afbeeldingsresultaat voor kindpakket beuningen en sinterklaas

 

Op 1 december organiseert de gemeente Beuningen samen met Stichting Leergeld een Sinterklaasfeest. Kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben zijn die zaterdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur welkom in Theater De Molen. Voor alle kinderen tussen de 4 en 12 is er een cadeautje. Aanmelden kan via de website van het Kindpakket.

 

Maakt uw kind al gebruik van het Kindpakket? Dan kunt u uw kind tot 25 november opgeven. Dat kan via de site www.beuningen.mijnkindpakket.nl, log dan in met uw code.

Is het Kindpakket nieuw voor u? Dien dan een aanvraag in voor dat Kindpakket via www.beuningen.mijnkindpakket.nl. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u een inlogcode waarmee u uw kind kunt aanmelden voor het Sinterklaasfeest.

 

Sinterklaas op de Vuurvlinder

Sinterklaas op de Vuurvlinder 

 

Sinterklaas is weer in Nederland en dat betekent natuurlijk ook dat het feest is op de Vuurvlinder. De school is al prachtig versierd door de ouders van de werkgroep, heel gezellig!  

Er is maandag een geheimzinnige brief bezorgd. Ene Pietje Pollilepel wil graag Sinterklaas verrassen met iets lekkers op zijn verjaardag, alleen weet hij niet zo goed hoe het moet. We hebben in de gang een bakhoekje ingericht zodat Piet hier kan oefenen. We zijn benieuwd naar het resultaat. 

Vrijdag 23 november gaan alle groepen naar de Tinnegieter voor de pietengym. Dat zal een vrolijke boel worden met al die pietjes. 

Donderdag 29 november mogen alle kinderen de schoen zetten op school. 

Woensdag 5 december hopen we natuurlijk dat Sinterklaas een bezoek brengt aan onze mooie school.

’s Ochtends zullen we met z’n allen hem opwachten. 

 

 

Inline image

Studiedag 6 december

Bij heel veel kinderen zal op 5 december de goedheiligman langskomen om ze te verwennen. Wij doen daar als Vuurvlinder ook een beetje aan mee ...

Zoals u al eerder in de kalender heeft kunnen zien, hebben alle kinderen op 6 december een dagje vrij omdat wij op die dag onze studiedag hebben gepland.

Wij wensen u een fijne sinterklaasavond en een hele gezellige extra dag met uw kind op 6 december. Op 7 december zijn we dan weer (helemaal bijgeschoold) paraat!

 

Afbeeldingsresultaat voor studiedag

Kerst op de Vuurvlinder

We gaan alweer snel naar het einde van het jaar en daar hoort Kerst natuurlijk ook bij. Bij ons op de Vuurvlinder willen we dit natuurlijk ook met de kinderen vieren.

Hiervoor hebben wij aanpassingen gedaan in het lesrooster. Voor u als ouder is het daarom belangrijk om het volgende in uw agenda te zetten: 

Op donderdag 20 december zijn alle kinderen 's middags vrij van school. In plaats van de middag worden de kinderen tussen 16.45-17.00 uur op school verwacht om samen met de leerkrachten het feest stemmig te vieren. Alle ouders zijn op die avond welkom vanaf 18:30 om nog een deel van het feest met ons mee te vieren en natuurlijk om uw kind op te halen. Verdere informatie volgt.

 

Afbeeldingsresultaat voor kagenda kerstviering

Afwezigheid juf Tanja en juf Marieke

Juf Tanja

Juf Tanja van groep 1/2B zal na de kerstvakantie nog twee weken afwezig zijn, van 9 januari 2019 tot en met 18 januari 2019. Juf Tanja heeft onbetaald verlof genomen om, samen met haar man, twee van haar kinderen te bezoeken die op dit moment in het buitenland verblijven. Wij wensen juf Tanja veel plezier toe.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wie juf Tanja die periode gaat vervangen. Als dat bekend is, laten we dat via SchouderCom aan de ouders van groep 1/2B weten.

 

 Afbeeldingsresultaat voor wereldreis

 

Juf Marieke

Juf Marieke, die iedere vrijdag in groep 7 staat, zal ook na de kerstvakantie afwezig zijn. Ze heeft van 11 januari 2019 tot en met 1 maart 2019 onbetaald verlof opgenomen. Zij gaat samen met haar man en haar twee zonen op rondreis in Australië en Nieuw-Zeeland. Wij wensen ook juf Marieke veel plezier toe.

Op dit moment is het ook nog niet duidelijk wie haar in groep 7 zal vervangen op de vrijdagen. Als dat bekend is, laten we dat aan de ouders van groep 7 weten via SchouderCom.

 

Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

Voor de kerstvakantie komt er geen Nieuwsbrief meer uit. Wij wensen iedereen daarom alvast een vrolijk Kerstfeest en een goed en gezond 2019 toe.

We hopen in het nieuwe jaar weer op een fijne samenwerking met u, als ouders/verzorgers.

Op maandag 7 januari starten we weer!

 

Inline imageDe volgende nieuwsbrief verschijnt in week 5, 2019

B6200a9361cab8dec0263feb225f0454
Loading...