Basisschool De Vuurvlinder

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief nr. 2 17-18

VanDirectie-mailbox (Peter Kock)

AanIedereen in alle groepen

6ac051e61a209761c40411fa388dc18e

De Nieuwsvlinder

Nieuwsbrief van basisschool De Vuurvlinder, Beuningen

December

Sinterklaas is weer in het land. Afgelopen maandag hebben alle leerlingen hun schoen gezet in de klas. Fijn dat de goede Sint daar voor iedereen een klein cadeautje in gedaan heeft.

De groepen 1 t/m 4 gaan op 30 november naar een theatervoorstelling over Sinterklaas. In het kader van de samenwerking, vindt deze voorstelling plaats op De Hoeven. Op 5 december vieren we dan Sinterklaas op school (informatie over het continurooster en de lunch heeft u eerder ontvangen). Na de studiedag op 6 december gaan we ons richten op Kerstmis.

Het zijn drukke, maar gezellige tijden, waarin de Kerstmusical van groep 6 een prachtige afsluiting gaat worden.

sint

 

 

Enquête andere schooltijden

De ouderenquête over andere schooltijden is inmiddels gesloten. Ruim 71% van alle ouders heeft de enquête ingevuld. Dat is een mooie score en geeft ons een goed beeld van wat er leeft onder de ouders.

De eerste vraag van de enquête was meteen ook een hele belangrijke vraag. De score op vraag 1 is als volgt:

 

  1. Mijn voorkeur voor wat betreft schooltijden gaat uit naar:

Aantal respondenten: 113 / 158 (71,5%)

 

 

Antwoorden

#

%

a  

Nieuwe dagindeling met vijf gelijke schooldagen   

81     

71,7%

b

Huidige dagindeling van De Vuurvlinder

31

27,4%

c

Geen mening

1

0,9%

 

Het feit dat 71,7% van onze ouders de overstap naar het vijf gelijke dagen model kiest, is reden om verder te gaan met ons onderzoek naar een mogelijke invoering van dit model.

De complete uitslag van de ouderenquête krijgt u binnenkort, maar als eerste stap wil ik de ouderenquête bespreken met het team van De Vuurvlinder. Ook het team heeft een stem in de invoering van andere schooltijden. Met hen wil ik de uitslag doornemen, de invulling van de pauzemomenten bespreken en stilstaan bij de opmerkingen die velen van u ons hebben meegegeven.

Wordt vervolgd!

Inloop

De inloop, waarbij alle ouders tussen 08.15-08.30 uur in de klas mogen zijn, loopt erg goed. Van veel ouders horen we terug dat deze inloop als erg prettig ervaren wordt en het een stukje betrokkenheid ten goed komt. Veel ouders gebruiken de inloop om even te kijken naar het werk van hun kind of om even samen te oefenen. Op deze manier kunt u als ouder ook goed op de hoogte blijven van de ontwikkeling van ons onderwijs. Uw kind kan tijdens deze momenten laten zien waar hij/zij mee bezig is. We hebben onze draai hierin wel gevonden.

Het verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw is opvallend. Waar in de laagste groepen dagelijks vele ouders inlopen, blijft het in de hoogste groepen stil. Leerlingen in de bovenbouw vinden het misschien minder cool om hun vader of moeder in de klas te zien. Toch blijft de uitnodiging om binnen te lopen staan.

Denkt u er nog even aan dat onze officiële schooltijd begint om 08.20 uur.

Ateliers

We werken in ons middagprogramma een aantal weken in de ateliers. In het begin was dat klassikaal, waarbij alle leerlingen werkten aan dezelfde opdrachten. Inmiddels kunnen leerlingen kiezen uit verschillende opdrachten binnen het thema en staan we op het punt om ook groeps-doorbrekend te gaan werken.

Dat zijn belangrijke stappen in het atelieronderwijs. Leerlingen die iets mogen kiezen en betekenisvol bezig zijn, zijn vele malen gemotiveerder om te leren. Ook kiezen met wie ze samenwerken, zorgt voor een veel grotere betrokkenheid.

In de toekomst nemen leerlingen een stukje verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Ze gaan binnen de thema's ook eigen leervragen en onderzoeksvragen formuleren. Ze gaan dit samen met de leerkracht vastleggen in een portfolio. De ontwikkeling van de leerling wordt zichtbaar gemaakt. En dan bedoelen we niet alleen de ontwikkeling in kennis, maar het gaat ons zeker zoveel om vaardigheden die wij, met het oog op de toekomst, ontzettend belangrijk achten. Vaardigheden zoals: creativiteit, ICT vaardigheden, onderzoeken, presenteren en reflecteren.

Het is een proces waar we onszelf en de leerlingen tijd voor gunnen, omdat dit een wezenlijke verandering is in ons onderwijsleerproces.

 

We horen ook vragen over de ateliers:

-Leren onze kinderen wel alles wat zij nodig hebben?

-Hoe zit het met de 'oude zaakvakken' zoals geschiedenis, aardrijkskunde (en topografie) en biologie?

 

De eerste vraag kunnen we beantwoorden met een volmondig JA! Atelieronderwijs betekent niet dat we alles overboord gooien en leerlingen lukraak laten kiezen wat zij willen doen. Dat is ook de reden dat we gekozen hebben voor de methode Topondernemers. Het is een methode die borg staat voor het halen van alle kerndoelen. Dit zijn leerdoelen die landelijk vastgesteld zijn en waaraan alle basisscholen moeten voldoen. Deze leerdoelen waarborgen dat leerlingen die de basisschool verlaten ook daadwerkelijk de basis meekrijgen die zij nodig hebben.

 

Voor de tweede vraag geven we graag twee voorbeelden.

Een school heeft de keuze op welke wijze ze aan de slag gaat met zaakvakken. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van wekelijkse geschiedenis- of aardrijkskunde lessen. Deze lessen bestaan vaak uit een tekst met daarbij vragen en verwerkingsopdrachten in een werkschrift. Na afloop wordt dan getoetst of de leerlingen de aangeboden stof beheersen. Dit is de manier waarop we vóór de fusie werkten op beide scholen.

 

Op De Vuurvlinder willen we dat deze lessen veel meer betekenis krijgen. Leren over de Romeinen (geschiedenis) wordt pas echt interessant als je met een groepje (samenwerken) een muurkrant (presenteren) mag maken waarvoor je op internet (ICT vaardigheden) gaat opzoeken waar die Romeinen precies woonden (aardrijkskunde) en wat zij aten (biologie) en hoe ze hun huizen verwarmden (techniek). Het is prachtig om te zien hoe gemotiveerd kinderen werken binnen de thema's en hoe zij kunnen vertellen wat ze uiteindelijk geleerd hebben. Leerlingen kunnen kiezen voor verschillende verwerkingsvormen en presentatievormen. Ze kunnen leervragen formuleren en zich daarmee verder verdiepen in bepaalde onderdelen. De kerndoelen komen daarmee niet in gevaar. Het geeft juist een verdieping en verbreding aan de thema's die aan bod komen.

 

De topografie (waar veel ouders nu naar vragen) is een onderdeel van het vak Aardrijkskunde en krijgt ook aandacht binnen de methode Topondernemers. Voorheen leerden de kinderen (en u wellicht ook) om op een blinde kaart bepaalde steden en dorpen, rivieren en gebieden aan te wijzen. Binnen de visie van onze school past het beter om op een andere manier de topografie van Nederland (gr 6), Europa (groep 7) en de Wereld (groep 8) te leren. Bij Top-o-wereld, een onderdeel van Topondernemers, leren de kinderen topografie en topografische begrippen door ze in een context te plaatsen. Door een gegeven thema uit te werken, zaken op te zoeken, of reizen te maken, zal de leerling topografie koppelen aan de kaartopdrachten en op die manier de topografie beter onthouden. Ook vaardigheden als opzoeken op de kaart, register lezen en grafieken interpreteren horen hierbij. Tot nu toe heeft dit onderdeel nog geen grote rol gespeeld binnen de methode. Binnenkort zullen de groepen in de midden en bovenbouw hiermee geclusterd aan het werk gaan. Daar waar het van toepassing is worden hier dan ook weer de geschiedenisonderwerpen (Topcanon) aan gelinkt.

 

Om een voorbeeld te geven:

Een opdrachtenkaart 'Op de fiets', gaat over fietsroutes in (het landschap van ) Drenthe. De leerlingen moeten zich oriënteren op de kaart(kaartleesvaardigheden en legenda's). Zij oefenen ook enkele steden, rivieren en gebieden in deze provincie. In Borger zijn de hunebedden te vinden en de geschiedenis van het klokbekervolk kan hier dan gemakkelijk aan gekoppeld worden. Zo worden Aardrijkskunde en Geschiedenis geïntegreerd.

Top-Topo, Topcanon en Toptechneut geven binnen de methode Topondernemers hier structuur aan.

 

top

 

De methode Topondernemers voorziet in de leerstof die in de traditionele zaakvakken wordt aangeboden. De aparte vakken zijn niet meer zo herkenbaar, omdat er gewerkt wordt in thema's waarin ook aandacht is voor andere vaardigheden. Deze belangrijke 21e eeuwse vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding van de leerling.

Ook de toetsing heeft een andere betekenis en vorm in het hedendaagse onderwijs. Feiten uit het hoofd leren wordt gedeeltelijk vervangen door het betekenisvol eigen maken van bepaalde leerstof, waardoor leerlingen dit beter onthouden en kunnen toepassen.

 

De omslag naar atelieronderwijs is een proces waar we zorgvuldig mee omgaan. Voor leerlingen en leerkrachten is het een flinke verandering die we stapsgewijs invoeren en waarbij het team wordt begeleid door een externe specialist. De eerste stappen hebben we inmiddels met succes gezet.

 

Voor vragen over ons onderwijsconcept, de ateliers of ons ochtendprogramma kunt u overigens altijd terecht bij onze leerkrachten of bij de directie.

Pauzetijden

Vorige week hebben we onze pauzetijd iets aangepast in de ochtend. Met alle groepen tegelijk buitenspelen bleek toch iets teveel van het goede. We hebben aan het begin van dit schooljaar de pannakooi opgeruimd om meer vrije speelruimte te creëren, maar dit blijkt niet voldoende.

Vanaf vorige week werken we met twee pauzetijden. Drie groepen hebben pauze van 10.00-10.15 uur en drie groepen 10.15-10.30 uur. De kleuters hebben hun eigen rooster als het gaat om buitenspelen.

Naast deze oplossing willen we op de speelplaats ook graag enkele dingen veranderen om er een betere speelplek van te maken. Een werkgroep met leerkrachten en ouders gaat zich hier over buigen.

Leerlingenraad

De verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad van De Vuurvlinder zijn achter de rug. Met officiële stembiljetten is er in de groepen 5 t/m 8 gestemd op de kandidaten. De nieuwe leerlingenraad is inmiddels geïnstalleerd en heeft zijn eerste vergadering gehad.

De voorzitter stelt de nieuwe leerlingenraad aan u voor:

 

Ik ben Senna Szmagalski en ik ben gekozen als voorzitter van de leerlingenraad van De Vuurvlinder voor het schooljaar 2017-2018.

De andere leden zijn Celine Witjes en Bregje Schepers uit groep 5, Kiki Szmagalski en Marrit Hofman uit groep 6, Marieke van Outvorst en Gino Kroesen uit groep 7 en Medina Shamilev, net als ik, uit groep 8.

Wij adviseren en beslissen over onderwerpen die de leerlingen van de school aangaan. Die onderwerpen komen uit de groepen of uit de ideeënbus, maar meneer Peter kan ons ook vragen om mee te denken over het kerstfeest op school of over het gebruiken van het schoolplein of over andere dingen. We vergaderen zes keer per jaar.

llraad

Vakantierooster volgend schooljaar (2018-2019)

Herfstvakantie

15 oktober 2018

t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie*

24 december 2018    

t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie**    

4 maart 2019

t/m 8 maart 2019

2e Paasdag

22 april 2019

 

Meivakantie*

22 april 2019

t/m 3 mei 2019

Hemelvaartvakantie

30 mei 2019

t/m 31 mei 2019

2e Pinksterdag

10 juni 2019

 

Zomervakantie*

8 juli 2019

16 augustus 2019

 

*Deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld.

**Wijkt af van data die door overheid is opgegeven.

Agenda

30 november: groepen 1 t/m 4 naar theater Troef (De Hoeven)

5 december: Sinterklaas (continurooster tot 13.30 uur)

6 december: studiedag (leerlingen zijn vrij)

Volgende Nieuwsbrief in de week van 11 december

 

Tot slot

 

Schoudercom werkt nog aan de layout van de Nieuwsbrief. Vooral de weegave op een mobiele telefoon is grafisch gezien nog niet altijd foutloos.

 

 

B6200a9361cab8dec0263feb225f0454
Loading...